امروز پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کاربر مهمان خوش آمدید، ورود/ثبت‌نام

ویژگیهای شغل عکاسی

ویژگیهای شغل عکاسی

 

مقدمه
ویژگی های عکاسی و شناخت ماهیت آن به عنوان رسانه ای که جایگاههای متعددی در زمینه های مختلف یافته ،جز از این طریق مطالعه ا ین ویژگیها میسر نمی شود.
در حقیقت،عکاسی سه ویژگی علمی،صنعتی وهنری داردوباید پذ یرفت که عکاسی نه تنها علم یا صنعت وهنر،بلکه از هریک نشانه ای بسزا دارد،زیرا درآغاز، عکاسیمانند یک پدیده علمی تولدیافت وقوانین علمی در پیشرفت آن موثرافتاد ندو سپس مانند یک صنعت رونق گرفت وآنگاه جنبه هنری یافت.به طوری که امروزه ازآن در سه مرحله مذکور تواما یا جداگانه بهره برداری می کنند.
در صنعت عکاسی می کوشند تا دستگاههای مجهزتروموادبهتر بسازندتااحتیاجات روزافزون بشررامرتفع سازدوکوشش صنعتگران برای بهتر کردن آن ادامه دارد. از جنبه هنری نیز،روزانه هزاران عکس از صحنه های مختلف تهیه می شود اما کم نیستند عکسهایی که باتوجه به جنبه های زیبا شناسانه تهیه شده اند وآنها را به خاطر خنبه هنریشان مورد توجه قرار می دهند.
مشاهده وثبت دقیق بسیاری از پدیده های علمی ومطالعه لحظات بسیار زود گذر،در تحقیقات وآزمایشهای علمی میسر نشد مگربه کمک عکس.دقت عمل عکاسی وباز سازی واقعیت،تکیه گاه مستحکمی است که محققان می توانند به آن تکیه کنندوتحقیقات خود را سامان دهند.
استفاده ازاشعه ایکس برای تصویر برداری از درون اجسام وزوایای غیر قابل رویت،کاربرد بسیار موثری در علوم پزشکی و صنعت دارد.عکاسی مادون قرمزوماورای بنفش در مطالعات علمی،تحقیقی،پزشکی،نظامی وپلیسی،امروزه بسیار مهم است.

پیدایش عکاسی در جهان
اواخرقرن هجده واوایل قرن نوزدهم،پدیده های متعدد علمی به جهانیان معرفی شد.کشتی بخار،گازروشنایی،تلگراف،راه آهن وعکاسی از جمله این پدیده ها است. عکاسی دراروپا متولد شد ودر امریکا به تکامل رسید .ژوزف نیسفورنی ئیس افسر بازنشسته ارتش فرانسه،پس از مدتها تلاش وتحقیق سرانجام توانست در سال۱۸۲۲اولین عکس دنیا را به ثبت برساند.
نی ئیس این عکس را در املاک شخصی خودواقع در دهکده ای به نام سن لودووا رن۲در چند کیلومتری سورسن تهیه کرد. سال ۱۸۲۲درواقع سال اختراع عکاسی است.
اتاقک تاریک اززمانهای بسیار دور شناخته شده بود.در قرن یازدهم،حسن ابن هیثم(دانشمند مسلمان اهل بصره)از اتاقک برای دیدن ستاره هاومطالعه خسوف و کسوف استفاده می کرد.
اتاقک تاریک،عبارت بود از جعبه یا اتاقکی که فقط بر روی یکی از سطوح آن روزنه ای ریز، تعبیه می شد. نور از روزنه عبور کرده، تصویری نسبتا وا ضح اما وارونه بر روی سطح مقابل تشکیل می داد.
در سال۱۵۵۰ژرم کاردان،ریاضیدان ایتالیایی،روزنه اتاقک را به یک عدسی محدب مجهز کرد و بدین ترتیب، تصویری واضح تر به دست آمد.در قرن هفدهم،آینه۴۵درجه،بدان افزوده شد.آینه،نورمنعکس شده از موضوع را بر روی صفحه ای در داخل اتاقک می تاباند.
بعدها نوع دیگری از این اتاقکها بهئ صورت تا شوساخته شد که آن را برروی میزیا محلی تخت قرار می دادندوعدسی آن را رو به موضوع می گرفتند. نور،پس از عبور از عدسی به آینه برخورد می کرد،آینه ۴۵درجه تصویر را به صفحه شیشه ای مات،که در سطح بالای جعبه قرار داشت،می رساند.
تا این زمان چیزی به نام عکاسی وجود نداشت،تا اینکه در یکی از روزهای سال۱۷۲۷در آزمایشگاه شولتر۱شیمیدان آلمانی برروی کاغذی آغشته به نیترات نقره Ag(No3) وآهکCaCo3 ،برگ درختی می افتد. پس از مدتی شولتز،برای برداشتن کاغذ به محل مراجعه کرد،مشاهده کرد که کاغذ مثل همیشه سیاه شده است.اما به محض آنکه برگ را از روی آن برداشت با کمال تعجب دید محلی که برگ بر روی آن قرار گرفته بود هنوز سیاه نشده بود،او متوجه می شود که برگ درخت مانع رسیدن نوربه آن قسمت شده ،د رنتیجه باعث تیره نشدن آنجا شده ایت. هر چند که عمر این پدیده بسیار کوتاه بوده وتصویر برگ در اثر تابش نور از بین رفت،امااین واقعه بسیار ساده ، باعث آغاز فعالیت های وسیع برای شناسایی مواد حساس به نور شد.
چند سال بعد مواد دیگری که به نور حساس بودند، شناخته شدند. دانشمندان با قرار دادن صفحات آغشته به مواد حساس در اتاقک تاریک،در تلاش به دست آوردن تصاویری بودند.اما نور اتاقک تاریک برای اثرگذاشتن برروی مواد حساس کافی نبود. از سویی دیگر تصویرهای شکل گرفه نیز با قرار گرفتن در معرض نور شدید،از بین می رفتند.
سال۱۸۱۹سرجان هرشل انگلیسی ,محلول ثبوت را کشف کرد.
هیپوسولفیت دو سود ماده ای بود که (هرشل ) به عنوان ماده ثابت کننده ی تصویر معرفی کرد. جالب توجه است که اکنون نیز ترکیبات این ماده به عنوان محلول ثبوت استفاده می شود.او همچنین با ترکیبی از کلمات (Photo) به معنای (نور) وGraphein)) به معنای (رسم کردن) واژه فتوگرافی را ابداع کرد. این واژه امروزه برای عکاسی به کار برده میشود. هرشل،الفاظ Negative (منفی) وPositive (مثبت) را در مورد تصاویر نیز به کار برد .
سرانجام ژرف نیسفورنی ئیس (شخصی که در ابتدای مطالب از اونام برده شد) موفق شد برای اولین بار مواد حساس را در اتاقک تاریک به کار برد. او حدود هشت ساعت به آن نور داد،سپس آن را ظاهروثابت کردوبدین ترتیب اولین عکس ثابت دنیا به ثبت رسید. نی نئیس این روش را هلیو گرافی یا ترسیم به وسیله خورشید نامگذاری کرد. زمان طولانی نور دهی،ناشی ازحساسیت بسیارکم ماده ی حساسی بودکه اوساخته بود.
پس از چند سال نی نئیس کار خود را با شخصی به نام(لویی ژاک مانده داگر ) ادامه داد. داگر، نقاش دکور تئاترو صاحب گالری در پاریس بود.او نیز مدت ها پیش، در پی ثبت تصویری بود که در اتاقک تاریک دیده می شد. اما در این راه توفیقی نیافته بود.
( داگر) کار (نی نئیس)را پس از مرگ او ادامه دا د وپس از چند سال روشی را ابداع کرد که آ ن را (داگر ئوتیپ ) نامید. این شیوه به سرعت گسترش یافت و عکسهای بسیار زیادی بدین طریق گرفته شد.
علاوه بر(داگر) و (نی نئیس)افراد بسیاری در گوشه وکنار جهان به تحقیقات خود درباره عکاسی ادامه می دادند . (ویلیام هنری فوکس تالبوت۴ )انگلیسی ، با تهیه تصویر نگاتیو در ابعاد کوچکتر ،بزرگ سازی تصویروبه دست آ وردن تصویر پو زتیو یا مثبت دو مرحله اصلی را در ظهور عکس تکمیل کرد شیوه تالبوت اکنون نیز کاربرد دارد .
با کشف (امولسیون تر۵ )زمان عکسبرداری به۲تا۳ ثانیه تقلیل یافت و از طرف دیگر،افراد بیشتری از مردم ،آن هم با هزینهی بسیار کمتر از شیوه های پیشین ، توانستند از خود عکس داشته باشند . تا آن زمان کمتر کسی قادر به تامین هزینه تهیه عکس بود. با اختراع امولسیون تر یا کلودیون ۶ ) حجم زیاد وسایل کوچک شد ولازم بود که عکاس ماده حساس را ساخته، بلافاصله بر روی شیشه ای بمالد و قبل از خشک شدن ، عکس گرفته شده ، ظاهر شود . تمامی این اعمال ، اغلب در تاریک خانه های سیار انجام می شد .
با این وجود عکاسی هنوز نقیصه های بسیاری داشت .سنگین بودن دوربین و سه پایه و چادر سیاه رنگ ( که به منزله تاریک خانه بود ) و مسایلی از این قبیل ، کار عکاسی را دشوار می ساخت . اما استقبال مردم از عکاسی رو به فزونی می رفت .
پس از سالها تحقیق و جستجو ، سرانجام یک پزشک انگلیسی به نام ریچارد مادوکس ماده ای حساس معرفی کرد که با استفاده از ژلاتین و برومور نقره و مالیدن آن بر روی سطح شیشه به دست می آمد . به این ترتیب ، روش طاقت فرسای ” امولسیون تر ” پایان پذیرفت و روش نوین امولسیون ژلاتین دار یا امولسیون خشک به وجود آمد. این روش ، این امکان را فراهم ساخت که شیشه های آماده شده برای عکس برداری به محلهای دیگر حمل شوند و پس از عکس برداری مجددا برای مراحل ظهور و ثبوت به لابراتوار باز گردانده شوند . همچنین زمان عکس برداری به ثانیه تقلیل یافت .
در کنار پیشرفتهای شیمی ، فیزیک عکاسی نیز راه ترقی را به سرعت طی می کرد و هر روز وسایلی جدید معرفی می شد تا آنجا که به جای ماده ی سنگین و شکننده ی شیشه ، ابتدا کاغذ و سپس از ماده ی سلولوئید برای پایه ی مواد حساس استفاده شد . از این تاریخ عکاسی مدرن متولد شد و هر گونه تغییرو تعدیل امکان پذیر گردید .
با گذشت زمان فیلمهای رنگی ساخته شد، فلاشهای عکاسی پا به عرصه ی وجود گذارد و زمان عکس برداری بسیار کوتاه شد .

نقش فیلمهای عکاسی
دانشمندان وعکاسان بسیاری بر روی فیلم ها مطالعه و تحقیق کرده و هر یک به سهم خود در ارتقای کیفیت آن گام برداشته اند. سرانجام پس از سال ها تلاش وکوشش ، باشناسایی هالوژن های نقره (برمور،کلرور،یدورنقره) انقلابی در ساختمان فیلم ها ایجاد شد.
هالوژن های نقره دارای خواصی هستند که از آن جمله دو مورد زیر قابل اشاره است:
۱- به نور حساسیت دارند.
۲- پس از نور دیدن، احیا شده وبه فلز نقره تبدیل می شود.
باشناسایی هالوژنهای نقره،روش های قدیمی حساس کردن صفحات منسوخ شد.امروزه عملا ژلاتین وبرمورنقره اساس ساختمان فیلم های عکاسی را تشکیل می دهد.
ساختمان فیلم های سیاه و سفید

یک فیلم عکاسی از چندین لایه ساخته شده که هر یک نقش معینی دارند. لایه های تشکیل دهنده فیلم های سیاه وسفید عبارتند از: لایه محافظ ، امولسیون ، پایه فیلم، لایه ضد هاله .
الف- لایه محافظ: پوشش بالایی فیلم ها است که از جنس ژلاتین سخت ساخته می شود . این لایه تا حدودی از امولسیون در مقابل خراش محافظت می کند.
ب- امولسیون(سطح حساس به نور): امولسیون ترکیبی از ژلاتین و املاح نقره است. ژلاتین را از پوست واستخوان حیوانات به دست می آورند. این ماده باعث می شود املاح نقره رسوب نکنند ودر ژلاتین معلق بمانند.
ج- پایه: در گذشته، ماده حساس را بر روی شیشه های نازک وبدون رگه، کاغذ، استات سلولز و… می کشیدند،اما امروزه امولسیون یا سطح حساس را بر روی پایه ای از جنس پلاستیک که قابل انعطاف و شفاف است، می کشند.
د-لایه ضد هاله:هنگامی که نور از محیطی به محیط دیگر نفوذ می کند،دچار انکسار و انعکاس می شود به این دلیل هنگامی که نور به امولسیون فیلم می تابد، دسته ای از پرتوهای نور به املاح نقره برخورد کرده ، دسته ای دیگر- که از لابلای امولسیون عبور می کنند- از پایه فیلم می گذرد. به این ترتیب و به علت تغییر محیط، مقداری ازشعاع های نور پس از برخورد با پایه دوباره به طرف امولسیون منعکس می شوندو مجددا امولسیون را از زیر نور می دهد. چنین انعکاس هایی ممکن است دور نقاط درخشان تصویر ایجاد هاله نموده، از وضوح تصویر بکاهد. برای جلوگیری از این پدیده، سطح زیرین پایه فیلم ها را بکمک رنگ های تیره می پوشاند تا نور عبور یافته از امولسیون و پایه را کاملا به خود جذب کند. ضخامت لا یه ضد هاله ولایه محافظ تقریبا یکسان است.لایه ضد هاله در مرحله ظهور شسته وا زسطح فیلم جدا می شود.
آشنایی با خواص فیلم ها
فیلم های عکا سی با حساسیت مختلف نیز از ویژگیهای خاص بر خودار اند که عبارتند از :
الف) تاثیر حساسیت فیلمها بر دانه های تصویر : اندازه املاح نقره در امولسیون حساسیت های مختلف فیلمها را بوجود می آورد . هر چه اندازه دانه های نقره ریزتر باشند ، حساسیت فیلم کمتر است .بنابراین ، اگر فیلمها ی با حساسیت زیاد را بزرگ کنند ، دانه های شبیه به برفک بر روی تصویر نمایان می شود .این دانه ها را گرین می نامند. با ایجاد دانه ها از جزیئات تصویر کاسته می شود .اما تصویر فیلمهای با حساسیت کم را بیشتر می توان بزرگ کرد .
ب) تاثیر فیلم ها بر کنتراست :علاوه بر دانه های تصویر، حساسیت های مختلف، بر کنتراست تصویر نیز تاثیر می گذارد. کنتراست به معنای تضادو تبا ین است. تضادو اختلاف میان سطوح سفیدوتیره تصویر هنگامی که بین سطوح سیاه و سطوح سفید ۸ دامنه خاکستری وجود داشته باشد، کنتراست معمولی است، اما وقتی که تعداد پله های خاکستری از ۸ افزایش یافت، کنتراست کاهش می یابد. یعنی، تصویر ملایم تر می شود. با افزایش سطوح تیره وروشن در تصویرو کاهش پله های خاکستری، کنتراست تصویر بیشتر شده، تصویر خشن تر به نظر می رسد.
فیلم ها مادون قرمز
بیشترین استفاده این فیلم ها ، در قلمرو علمی ،پزشکی،صنعتی و نظامی است ،اما گاهی اثرات وبژه و چشمگیر آن، برای عکاسانی که طالب خلق آثار غیر متعارفند،ایجاد جاذبه می کند. این فیلم ها ،شبیه امولسیون های عکاسی معمولی است و با داروهای ظهور معمولی ظاهر می شود.
با فیلم های مادون قرمز، از باز تابش اشعه های مادون قرمز، از سطوح مختلف عکسبرداری می شود. این اشعه ها از چشم انسان پنهان است. این فیلم ها نسبت به پرتوهای نور، بسیارحساسند. بنابراین،آنها را در تاریکی کامل در دوربین قرار می دهند وپس از عکسبرداری، در تاریکی از دور بین خارج می کنند. در تصاویر به دست آمده از این فیلم ها،مناطقی که اشعه مادون قرمز را جذب می کنند، به شدت تیره و سطوحی که اشعه مادون قرمز را منعکس می کنند روشن و سفید ثبت می شوند که حالت و جلوه جالبی در تصویر ایجاد می کند.
در کنار شاخص حلقه واضح سازی اغلب لنزها، نقطه قرمزی وجود دارد این نقطه در مورد عکاسی با فیلم های مادون قرمز به کار می رود. پس از واضح سازی باید، باید عد مقابل شاخص متراژ را به روبروی نقطه قرمز انتقال داد.علت این مسئله، اختلاف طول موج امواج مادون قرمز می باشد.چون طیف وسیع رنگ های موجود در طبیعت، حاصل تلفیق رنگ ها است. پیش بینی رنگ های ناشی از کار با فیلم های مادون قرمرنگی مشکل است.
ظهور فیلم
فیلم های رایج عکاسی را باید در تاریکی مطلق ظاهر کرد . این کار به دو طریق ظهور در تشتک و ظهور با تانک ظهور ، صورت می گیرد .
امروزه از روش ظهور در تشتک کمتر استفاده می شود ، زیرا علاوه بر اینکه از دقت کافی برخوردار نیست ، عکاس مجبور است در تمام مراحل ظهور در تاریکی بسر ببرد. تماس مداوم با مواد شیمیا یی نیز به نوبه خود ، بیماریهای پوستی متعددی به همراه دارد . اما در روش ظهور با تانک ظهور فقط مرحله پیچیدن فیلم به دور قرقره در تاریکخانه انجام می شود و مراحل ظهور در روشنایی صورت می گیرد .
علاوه بر آن در مصرف داروهای ظهور نیز صرفه جویی می شود و خطر تماس با آنها به حد اقل می رسد . داروهای ظهور ، بسیار متنوع اند و هر یک استفاده خاصی دارند ، داروهای ظهور کنتراست کم ، داروهای ظهور کنتراست معمولی ، داروهای ظهور کنتراست زیاد ، داروهای ظهور با وضوح زیاد ، داروهای ظهور سریع و داروهای ظهور ریزدانه از این جمله است .
عموما تلاش می شود که فیلم ، با کنتراست و غلظت متعادل و معمولی ظهور شود . داروی ظهور ، ترکیبی از چند ین ماده شبمیایی است که به اسامی گوناگون معرفی شده ا ند . داروی۷۶D. کداک پر مصرف ترین و رایج ترین داروی ظهور نگاتیو سیاه و سفید است .
داروهای ظهور به صورت پودر یا مایع غلیظ شده ساخته می شوند . داروهای پودر به صورت تر کیبات بسته بندی شده و ترکیبات مجزا عرضه می گردند.داروهای پودری ، ارزانتر است ، اما کار با نوع مایع بسیار ساده تر می باشد . در راهنمای داروهای بسته بندی شده ، طرز تهیه و آماده سازی آنها توضیح داده شده است . برای تهیه محلول و نگهداری داروها ،رعایت نکات زیر ضروری است:
۱) به حجم آب که در راهنما و یا فرمول داروها اشاره شده توجه کنید .
۲) لازم به تذکر است از آب تصفیه شده و بدون املاح و در غیر این صورت ،از آب جوشیده و سرد شده استفاده شود.
۳) به دمای توصیه شده برای ساختن داروها توجه کنید، زیرا دمای ،بیشتر علاوه بر تجزیه ترکیبات داروها ، عمر آنها را کاهش می دهد و برخی ازترکیبات داروها در دماهای کمتر حل نمی شوند.
۴) داروها را به تدریج و در حالی که محلول به آرامی هم زده می شود ، به آب اضافه کنید.
۵) برای حل کردن تدریجی ترکیبات دارو، و به وجود نیامدن کف،محلول رابه آرامی هم بزنید.کف کردن محلول ،باعث اکسید شدن دارو خواهد شد.
۶) برای هم زدن محلول از میله های شیشه ای ،پلاستیکی یاP.V.C یا چوبی استفاده کنید.
۷) به علت گرم بودن محلول و امکان وجود ناخالصی ها یی در دارو که ته نشین نشده اند، بلافاصله از داروی آماده شده استفاده نکنید.
۸) از تماس مدام داروها با پوست جلوگیری کنید.
داروی ظهور به صورت خالص یا رقیق شده استفاده می شود. برای رقیق کردن، کافی است داروی خالص با مقداری آب ترکیب شود. به عنوان مثال داروی ۱+۱ (یک به یک) ترکیبی از یک قسمت داروی آماده شده با حجم مساوی آب است.
مراحل ظهور فیلم
مرحله ظهور: قبل از پیچیدن فیلم به دور قرقره تانک ظهور ، لازم است از حساسیت و نوع فیلم اطلاع داشته باشید. سپس نوع ،غلظت و دمای دارو را کنترل کنید. مراحل ظهور فیلم درفضای روشن انجام می شود.
مرحله توقف: پس از ظهور ، نوبت به مرحله توقف می رسد . کار این مرحله متوقف ساختن عمل ظهور است . داروی توقف محلول ۲۸% اسید استیک است.چنانچه اسید استیک در دسترس نباشد،می توان از سرکه سفید استفاده کرد. زمان توقف همه فیلم ها از ۱۰ثانیه تا یک دقیقه است .
پس از پایان مرحله توقف ،محلول را برای استفاده مجدد به ظرف مربوط برگردانید.این محلول تا هنگامی که تغییر رنگ نداده، به دفعات مکرر قابل استفاده است .
مرحله ثبوت: پس از ظهور دانه های نور دیده برمید نقره در امولسیون،باید دانه های برمید نقره که در معرض تابش نور قرار نگرفته اند از امولسیون جدا شوند تا نور بر فیلم بی اثر باشد. داروهای ثبوت عمر نسبتا طولانی دارند ودر ظروف سر بسته می توان آنها را بیش از سه ماه نگهداری کرد. برای آزمایش داروی ثبوت،در روشنایی، یک تکه فیلم ظاهر نشده را در داروی ثبوت انداخته، آن را مرتبا تکان می دهیم، اگر حداکثرظرف پنج دقیقه فیلم کاملا شفاف شد، داروی ثبوت از قدرت کافی برخوردار است.
نکته: به دلیل قلیایی بودن داروی ظهورواسیدی بودن داروی ثبوت، از ترکیب آنها جدا خودداری کنید، زیرا باعث خنثی شدن آنها می شود،بنابراین پس از مرحله ظهورحتما از مرحله توقف استفاده شود تا داروی ثبوت زود ضعیف نشود.
مرحله شست وشو پس از مرحله ثبوت، می توان فیلم را از تانک ظهور خارج کرد، اما قبل از آن بهترفیلم را کاملا شست وشو دادتا موادی که در خلال مراحل مختلف بر روی فیلم رسوب کرده، کاملا از سطح آن جدا شود.
پس از پایان مرحله شست و شو، چند قطره مرطوب کننده در تانک می ریزیم و به مدت یک دقیقه قرقره را به آرامی می چرخانیم. این محلول که هنگام خشک شدن فیلم، قطره های آب به حاشیه فیلم هدایت شود. بدین ترتیب از ایجاد لکه جلوگیری می شود.
پس از شست وشو، بهتر است،فیلم به کمک خشک کن خشک شود. در صورت عدم دسترسی به خشک کن فیلم را در مکانی تمیزوبیون گردوغبارآویزان می کنیم و به انتهای آن گیره می زنیم. قبل ازآویختن به هیچ عنوان روی فیلم دست نمی کشیم و یا رطوبت آنرا با انبرک نمی گیریم زیرا امولسیون فیلم در این مرحله بسیار نرم وآسیب پذیراست.

فیلم عکاسی شامل دانه های ریز نقره برمید است که در لایه ای نازک از ژلاتین نشانده شده است این دانه ها شامل تعداد فراوانی یونهای نقره ویونهای برمید است. هنگامی که عکس برداشته شود،نور از منظره ای که قرار است عکسبرداری شود از درون عدسی و شاترمی گذرد و با لایه نقره برمید که نسبت به نور حساس است ،برخورد می کند برخورد فوتونهای نور به یونهای برمید موجب می شود که از هر یک یون برمید یک الکترون جدا شود . این الکترونها جذب یونهای نقره می شوند وآنها را به نقره فلزی می کاهند. بیشترین تعداد یونهای نقره در ناحیه ای از عکس کاهیده می شوند که در معرض بیشترین مقدار نور باشند .بدین ترتیب تصویر روی فیلم تشکیل شود. اما هنوز قابل رویت نیست.
برای ظاهر کردن تصویر فیلم را در محلول کاهنده و به عبارتی در محلول ظهور وارد می کنند. این محلول معمولا شامل ماده ای به نام هیدرو کینون
(C6H4(OH)2)است که همه یونهای نقره را در هر دانه ای که محتوای اتم های نقره فلزی است می کاهد .
۲AgBr(Cr)+C6H4(OH)2(aq)
۲Ag(Cr)+C6H4O2+2HBr(aq)
عامل کاهنده با نقره بر برمیدی که در معرض تابش نور قرار نگرفته است واکنش نمی دهد چون نقره فلزی تیره رنگ ونقره برمید روشن است . تصویری با نقاطی تاریک وروشن تولید می شود پس از ظاهر کردن فیلم آن را در محلول ثبوت که شامل یونهای تیو سولفات است قرار می دهند یونهای تیو سولفات با یونهای نقره ای که کاهیده نشده اند ،نوعی کمپلکس محلول در آب تشکیل می دهند که از فیلم جدا می شوند آنگاه فیلم تثبیت شده را شستشو می دهد تا ماده ظاهر کننده یا تثبیت کننده بر روی آن باقی نماند. تصویر تشکیل یافته (نگاتیو)است به عبارت دیگر،نقاط روشن منظره در فیلم تاریک دیده می شوند و نقاط تاریک منظره در فیلم روشن اند
ناصرالدین شاه بانی انتشار اولین کتاب های عکاسی در ایران
میراث خبر، گروه ادب و هنر _ کتاب عکاسی نام اولین نسخه دستنوشته در میان کتاب های عکاسی دوره قاجار است که بنا به فرمان ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۰ هجری قمری به نگارش در آمده است.
بنابر تحقیقات محمدرضا طهماسب پور که در قالب کتابی تحت عنوان ناصرالدین، شاه عکاس به چاپ رسیده است،
رساله های دستنوشته مربوط به عکاسی در دوره قاجار اولین نوشته ها درباره فن و هنر عکاسی در ایران هستند. و کتاب «عکاسی» اولین دستنوشته در این زمینه به شمار می آید.
سرگذشت نگارش این کتاب به چاپ مطلبی پیرامون تجلیل از پیشرفت های علمی مدرسه
دارالفنون و معلمین آن در روزنامه «دولت علیه ایران» برمی گردد. گویا در این مطلب
به کتاب هایی که معلمین مدرسه دارالفنون تالیف و ترجمه کرده اند، اشاره شده است.
ناصرالدین شاه با خواندن این مطلب، حکم به چاپ این کتاب ها داده که در میان آنها
کتابی تحت عنوان عکاسی نیز به ترجمه میرزا کاظم، معلم شیمی بوده است.
این کتاب اما برخلاف دیگر کتب ترجمه ای میرزا کاظم، هیچ گاه به چاپ نرسید و براساس نسخه های موجود، تعداد ۳ نسخه دیگر از روی آن نوشته شده است. براساس نوشته های پژوهشگرانی چون دکتر ایرج افشار و استاد یحیی ذکاء تعداد چهار جلد از این کتاب موجود است که در کتابخانه مدرسه شهید مطهری (سپهسالار)، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجموعه اعتمادالدوله همدان نگهداری می شوند. که البته طبق پیگیری های محمدرضا طهماسب پور، با توجه به پراکنده شدن کتاب های خطی مجموعه مذکور، اطلاع دقیقی از محل نگهداری این نسخه خطی به دست نیامده است. اما به جز نسخه های یاد شده، نویسنده کتاب «ناصرالدین، شاه عکاس» نسخه ای نیز در سال ۱۳۷۸ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی یافته، که در واقع در ادامه مطلبی مربوط به کیمیاگری به صورت شعر، در یک نسخه دستنوشت با خط تحریری به نگارش در آمده است. البته احتمال این که نسخه همان نسخه مجموعه اعتمادالدوله همدان باشد، نیز وجود دارد.
از دیگر کتاب های عکاسی زمان قاجار می توان به کتابی با ترجمه علی بخشی میرزا به سال ۱۲۹۴ هجری قمری اشاره کرد که نسخه اصل آن در کتابخانه ظاهریه دمشق موجود است. علی بخش میرزا از شاهزادگان و مترجمان دربار مظفرالدین میرزا، ولیعهد ناصرالدین شاه است. این کتاب اولین اثری درباره عکاسی است که از فرانسه به فارسی ترجمه شده است. خط کتاب، شکسته نستعلیق تحریری است و تاکنون نسخه دیگری از آن در ایران دیده نشده است. نکته جالب توجه در میان مطالب کتاب مذکور اشاره به نام های آغازگران عکاسی در جهان و شرح فعالیت آنها است.
در دو کتاب «گنجینه عکس های ایران» نوشته دکتر ایرج افشار و «تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران» اثر یحیی ذکاء و نیز کتابی که در ابتدای مطلب از آن یاد شد، از تعداد دیگری از کتاب ها و رساله های عکاسی در دوره قاجار نیز نام برده شده است.
علاقه وافر ناصرالدین شاه را به هنر عکاسی می توان از دلایل اصلی چاپ این کتب
در زمان او یاد کرد. می گویند چهارمین شاه قاجار تمایل بسیاری به هنرهایی چون
نقاشی، شعر و خوشنویسی داشته، و شاید یکی از دلایل گرایش شدید او به عکاسی، نداشتن توانایی کافی یا عدم صرف وقت و حوصله لازم برای تمرین در طراحی و نقاشی باشد. این تمایل را می توان در ملاقات های مکرر او با عکاسان خارجی آن زمان هم دنبال کرد. عکس های بسیاری از آن دوران باقی مانده، که نام ناصرالدین شاه به عنوان عکاس پای آن دیده می شود.
منابع اینترنتی
www. iearn.saf.ir /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code